ایــن روزهــا دلــم اصــرار دارد


ایــن روزهــا دلــم اصــرار دارد

فــریــاد بــزنــد؛

امــا

مــن جــلوے دهــانــش را مے گــیــرم

وقــتــے مــے دانــم کــســی تــمــایــلــے بــه شــنــیــدن صــدایــش نــدارد

ایــن روزهــا مــــــن
خــداے ســــکــــــوت شــــده ام؛

خــفــقــان گــرفــتــه ام تــا آرامــش اهــالــے دنــیــا،

خــــط خــــطــے نــشــــود . . .!!!

/ 2 نظر / 10 بازدید

چقدر عاقلند انهایی که در عشق احمقند.. ویکتور هوگو.. .......................................................................................... وبت قشنگه.. به منم سر بزن..