هــی.. تــو آزادی!

فکــر می کــردم 
در قلب تــ ـــ ـــو 
محکومم به حبــس ابد!! 
به یکبــاره جــا خــوردم ... 
وقـــتی 
زندان بان برســـرم فریاد زد: 
هــی.. 
تــو 
آزادیـــــو صـــدای گامهای غریبهـــ ای که به سلـــول من می آمـــد !!..

/ 2 نظر / 13 بازدید
آرش

غضنفر میره رستوران میگه : جوجه دارین ؟ گارسون : آره میگه : دونش بدین نمیره !

Shakila

پستات خیلی قشنگن[گل]