آدمک آخر دنیاست بخند

آدمک آخر دنیاست بخند                                  آدمک مرگ همینجاست بخند
آن خدای که بزرگش خواندی                             به خدا مثل تو تنهاست بخند
دست خطی که تو را عاشق کرد                  شوخی کاغذی ماست بخند
فکر کن فکر تو ارزشمند است                       فکر کن گریه چه زیباست بخند
صبح فردا به شبت نیست که نیست              تازه انگار  که فرداست بخند
راستی آن چه به یادت دادیم                         پر زدن نیست که درجاست بخند
آدمک نغمه آغاز نخوان                              به خدا آخر دنیاست بخند 

/ 1 نظر / 7 بازدید
آرش

اره قشنگه داش محمد[ماچ]