دهقــــان ِ فــــــداکاردهقــــان ِ فــــــداکار ؛

تو در روزگاری بزرگ شدی

که مردی برهنه شد ! تا زنان و کودکان زنده بمانند

امّا من در روزگاری نفس میکشم

که زنی برهنه میشود ! تا کودکش از گرسنگی نمیرد ...

/ 0 نظر / 8 بازدید