ســــــــــــــــــاکت..!!!!

هـــــــــــــــر چه میخواهــــــــــــــد دل تنــگـــــــــت....

ســــــــــــــــــاکت..!!!!

کســــــــــــــی درکــــــــــــــــــ

نخواهــــــــــــــــدکــــــــــــــــــرد...!!!...
/ 0 نظر / 14 بازدید