فقط کسی معنی دلتنگی را درک میکند که طعم

 وابستگی را چشیده باشد پس به کسی وابسته نشو

 که سرانجام ان وابستگی

 دلتنگیستد

/ 0 نظر / 2 بازدید