هَر روز نـَبوבَنت رآ

هَر روز نـَبوבَنت رآ

بـَر دیـــوآر פֿــَـط مـﮯ ڪِشــم


بــِـبیــــטּْ ایـטּْ בیـــوآر ِ لآمـُـروّ ت

בیگــَـر جـآیـــﮯ بَرآے פֿـَـط زَבَטּ نـَـבآرَב!!!

פֿـُــوش بــِـہ פـــآلِ تــــُـو

ڪِـہ פֿـــیآلِ פֿــُـوבَت رآ رآפـَــت ڪـَـرב ے

تَنـہــآ یــِڪ פֿــَط ڪِشیـב ے

آنـْﮩـــَـم رو ے ِ مــــَ ــــטּ !!!

 

/ 0 نظر / 13 بازدید