دختر جون


.دختر جون
.
.
.
پسر ورق نیست...................برش بزنی
سوزن پرگار نیست..............دورش بزنی
نوکرت که نیست...............سرش غر بزنی
عابر بانکت نیست...............واسش هی کنتور بزنی
.
.
.
.
پسر جونه ............میخوایش باس خواهش کنی
آزاده. .......................نمیتونی رامش کنی
حرفش حرفه.........نباس امتحانش کنی
اگه ناراحته سعی نکن .............تو نمیتونی آرومش کنی
در قلبش که روت بسته شد .........عمرا بتونی بازش کنی
بیخودیم زور نزن.............نمیتونی با عجیجمات خوابش کنی
اینجوریاست
گفتم که در جریان باشی
/ 0 نظر / 17 بازدید