چه کسی می پرسید خانه دوست کجاست

چه کسی می پرسید
   خانه دوست کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   خانه ی دوست زمانی به پس کوچه ی تنهایی بود
   با دری باز، و یک پنجره ی رو به خدا
   باغچه ای داشت پر از اطلسی همدردی
   بوی عطر دل پاک، همه جا حس می شد
   تک درخت ته باغ، پُر ز برگ دلِ خوش
   که به آهنگ نسیم سحری می رقصید
   ولی امروز دگر خانه تهی ست
   قفل نفرت بدرش بسته کسی
   در پس پنجره اش پرده ی رخوت پیداست
   بوی حسرت ز در و پیکر خانه جاری ست
   خانه متروک شده از نم بیرحمی ها
   تک درخت ته باغ، شده مسموم ز هوای نفرت
..  . دیر زمانیست که در این خانه کسی
 
    ننهادست قدم با دل باز
خانه دوست کجاست؟
/ 0 نظر / 12 بازدید