رقاص که باشی

رقاص که باشی ، دیگر آهنگ خاصی مــعنی ندارد
بـا هـر آهنگی بـاید برقـصی !!!و ایـن روزهـا . . .چه بـد آهنگــ هایـی میزنـد روزگــــار ،
و مـن . . .هر روز برایش میرقــصم

/ 0 نظر / 8 بازدید